Regulamin


Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego MyGift.pl. W razie pytań skontaktuj się z nami.
Regulamin możesz także pobrać w formacie pdf klikając tutaj.
Regulamin ten obowiązuje od dnia 10.06.2022r.

I Postanowienia ogólne

§1. Definicje
1. MyGift.pl – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem mygiftdna.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary oraz Treści Cyfrowe oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym i za pośrednictwem którego sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną
2. Towar – fizyczny produkt, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w MyGift.pl
3. Treść Cyfrowa – Treść Cyfrowa, niedostarczana na nośniku materialnym, która może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępna do kupienia w MyGift.pl
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w MyGift.pl.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w MyGift.pl zakupów.
6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego MyGift.pl niewiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową}.
7. FIRMA MyGift.pl / Sprzedawca – MGD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-885, ul. Księcia Ziemowita 53, wpisaną do KRS pod nr 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa. Dane kontaktowe: kontakt@mygift.pl.
8. Usługa cyfrowa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru oraz Treści Cyfrowych wybranych spośród dostępnych w MyGift.pl.
9. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza MyGift.pl nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik lub nie posiadająca konta w MyGift.pl.
10. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.
11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego MyGift.pl w związku z prowadzoną działalnością.
12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
13. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
14. Regulamin – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1204. z późn. zm.)

§2. Podstawy prawne
Usługa cyfrowa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne
W celu korzystania z MyGift.pl wymagane jest:
a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do MyGift.pl pod adresem internetowym mygiftdna.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne
1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z MyGift.pl.
2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi Cyfrowej przez FIRMĘ MyGift.pl za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem MyGift.

II Korzystanie z Usługi Cyfrowej

§6. Cel Usługi Cyfrowej
Głównym celem Usługi Cyfrowej jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru oraz Treści Cyfrowych.

§7. Należyta staranność
1. FIRMA MyGift.pl dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
2. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez MyGift.pl indywidualnego projektu graficznego dla Klienta MyGift.pl zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania maksymalnie 3 projektów graficznych(lub poprawek do projektu) dla każdego zamówionego produktu. W przypadku chęci wprowadzenia przez Klienta korekty do projektu, zostanie ona naniesiona w dni robocze w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości na temat poprawki.
Jeśli KLIENT będzie zainteresowany kolejnym projektami lub poprawkami MyGift.pl może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.
§8. Brak wymogu rejestracji
1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w MyGift.pl nie wymaga rejestracji.
2. Zakup Towarów w MyGift.pl nie wymaga rejestracji.

§9. Rejestracja konta w MyGift.pl
1. W celu rejestracji w MyGift.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin MyGift.pl.
2. Rejestracja w MyGift.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie
Po zarejestrowaniu się w MyGift.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta
W celu usunięcia konta Użytkownika z MyGift.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@mygift.pl

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy
Informacje o Towarach i Treściach Cyfrowych dostępnych w asortymencie MyGift.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny
Ceny Towarów i Treści Cyfrowych wskazanych w MyGift.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen
1. FIRMA MyGift.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
2. W przypadku obniżenia ceny, FIRMA MyGift.pl zobowiązuję się obok ceny obniżonej podać najniższą cenę produktu z ostatnich 30 dni.

§15. Dostawa
1. FIRMA MyGift.pl zamieszcza na podstronie MyGift.pl przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub punkt odbioru.
3. Firma MyGift.pl nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.
4. FIRMA MyGift.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub brakiem akceptacji projektu (niektóre produkty wymagają akceptacji przygotowanego projektu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia).
5. Dostępne sposoby dostawy :
a) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
b) Punkty odbioru.
c) Odbiór w paczkomatach InPost.
d) Odbiór osobisty w siedzibie firmy.
6. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
7. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY MyGift.pl w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem
8. Po przekazaniu paczki Kurierowi FIRMA MyGift.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Nieodebranie paczki przez Klienta
b) Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
c) Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną
9. Treści Cyfrowe nie są dostarczane na nośniku materialnym. W momencie realizacji zamówienia są przesyłane Klientowi za pomocą serwisu WeTransfer.

§16. Proces składania zamówienia
1. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "Dodaj do koszyka" na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
2. FIRMA MyGift.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie.
3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich i pokrewnych.
4. Nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane po 7 dniach. Jeśli zechcesz, abyśmy zrealizowali dla Ciebie kolejny projekt, wystarczy, że złożysz nowe zamówienie.
5. Faktury i faktury korygujące są wysyłane wyłącznie drogą mailową.

§17. Płatności
1. FIRMA MyGift.pl umożliwia następujące metody płatności:
a) Szybki przelew internetowy lub karta kredytowa
- realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl
b) Przelew na konto bankowe
- czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym FIRMY MyGift.pl
- numer konta bankowego: 43 1140 1010 0000 4937 2600 1006 (mBank)
c) Za pobraniem. Maksymalna kwota zamówienia, dla którego realizujemy płatność za pobraniem to 300zł.
- opcja dodatkowo płatna - koszt 15zł

§18. Warunki i zasady korzystania z promocji
1. Promocje w sklepie internetowym MyGift.pl trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Firmę MyGift.pl w ofercie komunikującej daną promocję.
2. Każdemu Uczestnikowi promocji zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.
3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie.

§19. Reklamacje
1. FIRMA MyGift.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. FIRMA MyGift.pl jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA MyGift.pl zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ MyGift.pl przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA Mygift.pl nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,
e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMĘ MyGift.pl lub osobę trzecią, za którą FIRMA MyGift.pl ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMY MyGift.pl.
3. FIRMA MyGift.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA MyGift.pl jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
4. FIRMA MyGift.pl jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
5. FIRMA MyGift.pl odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY MyGift.pl.
7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY MyGift.pl reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany Towaru na nowy,
b) naprawy Towaru,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Klienta.
8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA MyGift.pl może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMA MyGift.pl
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
9. FIRMA MyGift.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA MyGift.pl rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY MyGift.pl pod adres: MGD sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 53 (bud. 4A), 03-885 Warszawa. Koszt dostawy Towaru pokrywa FIRMA MyGift.pl do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów w MyGift.pl.
11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE MyGift.pl w miejscu, w którym Towar się znajduje.
12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA Mygift.pl, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
13. FIRMA MyGift.pl zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w MyGift.pl.
14. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
15.Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr
21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§20. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w MyGift.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w MyGift.pl bez podawania przyczyny przez okres 365 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.
2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawach konsumenckich.
5. Koszt przesyłki Towaru do Klienta oraz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMĄ MyGift.pl do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w MyGift.pl. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
6. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub formularzem zwrotu należy odesłać na adres: MGD sp. z o.o. Ul. Księcia Ziemowita 53 (bud. 4A) 03-885 Warszawa
7. MyGift.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. W przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.
9. Odstąpieniu od umowy nie podlegają zakupione przez Klienta Treści Cyfrowe niedostarczone na nośniku materialnym.

§21. Dostępność Usługi
1. FIRMA MyGift.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu MyGift.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością MyGift.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. FIRMA MyGift.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach MyGift.pl były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA MyGift.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności MyGift.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy MyGift.pl.

§22. Korzystanie z MyGift.pl
Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności MyGift.pl, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie MyGift.pl.

§23. Opinie
Firma MyGift.pl zapewnia, że opinie publikowane na stronie mygift.pl pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany produkt. Weryfikacja odbywa się w następujący sposób: podczas dodawania opinii konsument zobowiązany jest podać nr zamówienia, którego dotyczy opinia. Jeśli w zamówieniu nie było produktu do którego konsument chce dodać opinię, system automatycznie ją odrzuca.

§24. Pozycjonowanie produktów
W kategoriach
Produkt pokazuje się na stronie danej kategorii, jeśli został wcześniej do niej przypisany. Na stronach kategorii liczba wyników wynosi 750, chyba że jest to kategoria łączona - wtedy 300. Sortowanie produktów na stronach kategorii bierze pod uwagę 3 parametry: klikalność danego produktu, współczynnik dodania do koszyka oraz cenę sprzedaży produktu. Im większy jest iloczyn tych parametrów, tym wyżej na stronie kategorii pokazuje się dany produkt.

W wyszukiwarce
Na początek wyszukiwarka wybiera z bazy produkty zawierające szukaną frazę w tytule/nazwie produktu, z uwzględnieniem bieżącej wersji językowej (szuka tylko w takim języku w jakim wyświetlana jest strona). Następnie wyniki są sortowane w zależności od wybranych filtrów (jeśli szukamy bestsellerów, produktów rekomendowanych, nowości itd. - produkty spełniające te warunki są przesuwane na początek listy). Następnie wyniki wyświetlane są użytkownikowi.

III Postanowienia końcowe

§25. Kontakt z MyGift.pl
W celu skontaktowania się z FIRMĄ MyGift.pl należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@mygift.pl

§26. Ważność postanowień
W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§27. Właściwość sądu
1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a FIRMĄ MyGift.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY MyGift.pl. .
2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a FIRMĄ MyGift.pl, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§28. Obowiązujące przepisy
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§29. Blokowanie wysyłanych wiadomości
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA MyGift.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§30. Zmiana Regulaminu
1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ MyGift.pl z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z MyGift.pl w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez MyGift.pl, konto Użytkownika zostanie usunięte z MyGift.pl, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§31. Dostępność Regulaminu
Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej mygiftdna.pl/pages/show/1 w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy oraz wydruk.

§32. Załącznik
Regulamin posiada dwa załączniki. Pierwszym załącznikiem jest Formularz odstąpienia od umowy. Drugim załącznikiem jest Polityka Prywatności, która zawiera postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.

§33. Wejście w życie Regulaminu
Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 czerwca 2022 roku.