Polityka prywatności


I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich Danych osobowych. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

MyGift.pl nie gromadzi żadnych nazw lub innych informacji dotyczących tożsamości Użytkownika na swojej stronie internetowej. MyGift.pl będzie śledzić domeny, z których ludzie odwiedzają MyGift.pl i analizować dane dotyczące trendów i statystyki. MyGift.pl nie będzie ujawniać żadnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub karty kredytowej. Dane te niezbędne są jedynie do realizacji zamówień naszych Klientów, a także do zapewnienia Klientom informacji dotyczących tych zamówień.

II. Definicje

Administrator – Administratorem Państwa Danych osobowych jest firma MGD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-885, ul. Księcia Ziemowita 53, wpisana do KRS pod nr 0000907615, NIP: 5242921338, REGON: 389293667, prowadząca sklep internetowy pod adresem MyGift.pl. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@mygift.pl

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu.

Klient – każdy Użytkownik, który dokonuje zakupu w Serwisie MyGift.pl.

Polityka prywatności – niniejszy dokument określający podstawy, cele i zasady przetwarzania Danych osobowych w ramach Serwisu, niezbędnych do świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora, a także przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych – każda czynności na Danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem MyGift.pl

Usługa lub Usługi – usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, zarówno osoba posiadająca konto w Serwisie jak i osoba Odwiedzjąca Serwis bez logowania się do konta lub nieposiadająca konta w Serwisie.

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Regulamin – regulamin Serwisu MyGift.pl dostępny pod wskazanym adresem:mygiftdna.pl/regulamin-sklepu

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Dane osobowe przetwarzane są w kliku lub wszystkich poniższych celach:

Przeglądanie i korzystanie z oferty Serwisu – Dane osobowe zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki prywatności), mogą stanowić Dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą zarejestrowanego Użytkownika). Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rejestracja, logowanie i prowadzenie konta w Serwisie – Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Serwisie poprzez założenie konta Klienta, proszeni są o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail niezbędnego do utworzenia konta. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usług związanych z rejestracją, prowadzeniem i obsługą konta Klienta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Składanie zamówienia, zawieranie i realizacja umów sprzedaży – złożenie zamówienia przez Użytkownika w Serwisie wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres dostawy. Używamy tych informacji do wykonywania zamówienia z należytą starannością. Będziemy również prosić o podanie adresu e-mail, aby móc poinformować o statusie zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zamówienia Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Elektroniczny formularz kontaktowy – w Serwisie istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza jest dobrowolne, ale Administrator wymaga podania Danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) niezbędnych w celu przyjęcia i obsługi zapytania przez Administratora. Niepodanie Danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z elektronicznego formularza kontaktowego. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania.

Newsletter – W Serwisie istnieje możliwość zapisania się do newslettera, który polega na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości drogą elektroniczną e-mail (na podany i zweryfikowany przez Użytkownika adres e-mail) z treściami marketingowymi, w tym informacji dostosowanych do preferencji Użytkownika. Do wysyłki newslettera potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na promocji własnej działalności oraz towarów.

Prowadzenie Chatu online – W Serwisie istnieje możliwość skorzystania z usługi chatu online. Dane osobowe podane Administratorowi przetwarzane są w celu obsługi chatu online, przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online, w tym udzielenia odpowiedzi na temat statusu zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Media społecznościowe – Administrator posiada profile w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Pinterest w związku z czym przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych. Dane osobowe podane Administratorowi w związku z odwiedzinami na profilu Administratora w mediach społecznościowych są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na promocji działalności oraz towarów i usług własnych.

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Obrona przed roszczeniami – Administrator przetwarza dane Użytkowników na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania przez Administratora lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Serwisu przez okres wyznaczony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie.

W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie Danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje Dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podanie Danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane przez Użytkownika Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym powyżej.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich Danych osobowych.

V. Odbiorcy Danych osobowych

Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Danych osobowych. W związku z tym Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym odbiorcom:

operatorom systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmom kurierskim (w związku z realizacją zamówienia), systemom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), systemom zbierającym opinie o sklepie (tylko jeżeli klient zaznaczył taką zgodę).

Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Twoje Dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz ochronę interesów).

VI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Część podmiotów, z których usług korzystamy np. Facebook czy Instagram ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub może przetwarzać Dane osobowe poza EOG. W takim przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazane do tzw. Państw Trzecich. Podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony Danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 RODO.

VII. Pliki Cookies

Co to są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie Użytkownika jak również odpowiednio wyświetlić stronę internetową zgodnie z indywidualnymi preferencjami Użytkownika.

Do czego używamy plików cookies?
Serwis MyGift.pl używa plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Serwis wykorzystuje pliki cookies również do tworzenia statystyk na podstawie źródeł ruchu i pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości. Dane mogą także być używane do nagrywania ruchów, kliknięć myszy, scrollowania strony oraz tekstów wpisywanych do formularzy personalizacyjnych.

Jakich plików cookies używamy?
W Serwisie MyGift.pl używane są dwa rodzaje plików cookies:
a) sesyjne - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe - pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies (w tym pliki cookies funkcjonalne) – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. poprawne wyświetlanie strony internetowej Serwisu. Dodatkowo, dzięki tym plikom cookies możemy dostosować naszą stronę internetową Serwisu do wyborów i preferencji Użytkowników, a następnie ją zapamiętać, tak aby nasza strona wyświetlała się zgodnie z preferencjami Użytkowników za każdym razem, kiedy z niej korzystają. Jeżeli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Serwisu mogą nie działać poprawnie. Wykorzystanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu nie wymaga zgody Użytkownika.

Statystyczne/analityczne pliki cookies– umożliwią prowadzenie analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics, Hotjar) w celu liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług. Przetwarzacie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

Marketingowe pliki cookies – umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań. Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Dzięki tym plikom cookies możemy wraz z naszymi zaufanymi partnerami (takim jak np. Google, Facebook) dopasować wyświetlane treści reklam, ofert i rabatów do Twoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Budowany jest na tej podstawie profil predykcji Twoich zainteresowań, aby wyświetlane treści na naszej stronie i w mediach społecznościowych były dla Ciebie ciekawe. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy mogli dopasować treści reklamowych do Twoich potrzeb i preferencji.

Ręczne usuwanie/blokowanie plików cookies:
W wielu przypadkach przeglądarki internetowe czyli oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie/automatycznie dopuszcza przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies statystycznych/analitycznych oraz marketingowych bądź każdorazowo informować o zamieszczaniu ich na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości usuwania, blokowania, obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta dany Użytkownik.

Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego Serwisu.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych przez Administratora. Marketingowe pliki cookies są przechowywane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, jednakże w każdej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych za pomocą wykorzystania plików cookies oraz wycofać zgodę lub zmienić swoje preferencje dotyczące wykorzystania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki lub poprzez wyczyszczenie historii plików cookies oraz wyłączenie cookies w ustawieniach przeglądarki. Sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

IX. Prawa Autorskie

Wszystkie informacje na tej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie informacji pochodzących ze strony internetowej MyGift.pl nie jest dozwolone w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody. Teksty, grafiki, a także zawartość strony (za wyjątkiem wskazanych elementów) nie może być powielana i / lub publikowana w całości lub w części za pomocą druku, kopiowania lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody MyGift.pl.

X. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności. Zmiany będą publikowane w Serwisie.

Aktualny tekst Polityki prywatności zawsze jest dostępny pod następującym adresem: mygiftdna.pl/polityka-prywatnosci

W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem lub postanowieniami.

XI. Obowiązujące prawo

Wszelkie prawa, obowiązki, reklamacje i umowy w tym Regulamin i Polityka prywatności podlegają wyłącznie prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2 września 2021 roku.